Přípustné hodnoty


Hygienické stanice a další instituce na celém svÄ›tÄ›, mající v kompetenci vliv Å¡kodlivých látek v životním prostÅ™edí na ÄlovÄ›ka, se stále více zabývají problémem působení umÄ›lého elektromagnetického pole na živé organismy. Jsou shromažÄovány podklady, aby mohly být vydány závazné maximální přípustné hodnoty tohoto elektromagnetického záření. Poznatky a doporuÄení jsou totiž zatím velmi nejednotné a roztříštÄ›né. Důležité vÅ¡ak je, že už ani odborný svÄ›t nepochybuje o Å¡kodlivosti umÄ›lých elektromagnetických vln na živé organismy.

Vezměte zdraví do vlastních rukou

Není vÅ¡ak dobré Äekat příliÅ¡ dlouho na to, než se odborníci dohodnou. To, že například ochrana pÅ™ed zářením wifi je dnes již naprosto důležitá záležitost, je více než jasné. Máte tedy, vážení, své zdraví a zdraví svých dÄ›tí ve vlastních rukou a my jsme velmi rádi, že vám v tom můžeme být nápomocni. NavÅ¡tivte prosím náš internetový obchod BioProtect shop, kde najdete nejen spolehlivou ochranu pro váš mobil, Wi-Fi, bezdrátový telefon, ale také pro veÅ¡keré ostatní elektrické spotÅ™ebiÄe ve vaÅ¡em domÄ› Äi bytÄ›, a dokonce i ochranu proti nejÅ¡kodlivÄ›jšímu vysokofrekvenÄnímu záření, například z vysílaÄů mobilních operátorů.